EXHIBITION

ARTISTS

Kay Mei Ling BEADMAN

Michael LEUNG

Rose LI

Xiaoqiao LI

Tony MASLIĆ

Lukasz MIROCHA

Peter NELSON

PARK Ji Yun

Kat SURYNA

Wanwu Practice Group

Ron YAKIR

Yujia ZHANG & Zhouye SUN

CURATORIAL TEAM

Maro PEBO

Rodrigo GUZMAN-SERRANO

Charlie YIP

PRODUCERS

Eugenia KIM

NAO Collective

PRODUCTION PARTNER

MetaObjects